Privacy note

Artikel 1. Definities

De Beleggingsmakelaar B.V. is gevestigd aan de Hobbemakde 73, 1071 XN, te Amsterdam, is ingeschreven inde Kamer van Koophandel onder nr. 85865850.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere service aangeboden door de Belggingsmakelaar B.V. hierna te noemen: “de Beleggings makelaar”

Gebruiker: degene die gebruik maakt van de website, nieuwsbrief en off-market aanbod van vastgoed en andere services aangeboden door de firma de Beleggingsmakelaar B.V.

Registratie: aanmelding van de gebruiker op de website door middel van het invullen van een formulier op de websites de Beleggingsmakelaar

Bod: elk door gebruiker geboden bedrag op een onroerende zaak;

Verkoper: degene wiens/wier onroerende zaak wordt verkocht;

Koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen koper en verkoper;

Koopprijs: het bedrag waarvoor koper en verkoper een koopovereenkomst hebben;

Koop: de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander daarvoor een prijs in geld betaalt.

Artikel 2. Algemeen

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Beleggingsmakelaar georganiseerde verkoopprocessen voor de onroerende zaak, alle biedingen daarop, iedere inschrijving door een Gebruiker, iedere abonnementsovereenkomst alsmede alle daarmee verband houdende handelingen. De toepasselijkheid van door Gebruiker gehanteerde algemene en/of bijzondere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door registratie bevestigt de gebruiker akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze regels en voorwaarden en bevestigt hij bekend te zijn met de inhoud van deze regels en voorwaarden. Tevens bevestigt de gebruiker akkoord te gaan en bekend te zijn met de inhoud van de privacyverklaring.

Deze regels en voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Beleggingsmakelaar en de gebruiker alsmede op de relatie tussen gebruiker en verkoper.

Artikel 4. Verkoopproces

De beleggingsmakelaar maakt gebruik van een transparant verkoopproces. De gebruiker dient zich te registreren via een aanmeldformulier op de website. De gebruiker dient zich in te schrijven met een geldig e-mailadres en dient meerderjarig te zijn. Na registratie wordt de gebruiker benaderd door de Beleggingsmakelaar om de bemiddelingsvoorwaarden te regelen voordat de Beleggingsmakelaar een geschikte koper levert. 

Koper kan via de Beleggingsmakelaar een bod plaatsen op een onroerende zaak. De Beleggingsmakelaar neemt contact op met de verkoper van de onroerende zaak en legt het bod voor.

Koper heeft de mogelijkheid gekregen om de onroerende zaak voorafgaand aan de bieding te bezichtigen en te inspecteren. Indien de gebruiker van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, komt dat voor zijn eigen rekening en/of risico.

Ieder bod van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is voorwaardelijk en herroepelijk. De koop komt pas tot stand op het moment dat de schriftelijke koopovereenkomst door de verkoper en de koper rechtsgeldig is ondertekend. Ieder bod van een gebruiker die een rechtspersoon is dan wel een persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.

Wanneer een potentiële koper is gevonden door de Beleggingsmakelaar, zal de Beleggingsmakelaar zich zo spoedig mogelijk hierover uitspreken en de verkoper zal daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld. Voorts zal met de koper en verkoper spoedig mogelijk een koopovereenkomst worden opgesteld.

De verkoper is gerechtigd om zonder opgave van redenen biedingen niet te aanvaarden. De verkoper kan voorts besluiten de verkoop niet door te laten gaan. Het aanbieden van de onroerende zaak middels de website, mailinglijst en (eigen) social media kanalen, betekent dat de verkoper de onroerende zaak niet op een andere wijze mag verkopen of te koop mag aanbieden.

De Beleggingsmakelaar is geen partij bij de koopovereenkomst, doch bemiddelt slechts bij het tot stand brengen van de koopovereenkomst ten behoeve van de koper.

De organisatie, voorbereiding en uitvoering van de verkoop berusten bij de Beleggingsmakelaar. De Beleggingsmakelaar heeft de bevoegdheid om voorbij te gaan aan een bod, één of meer gebruikers van de verkoop uit te sluiten, vergissingen bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen, zonder dat de Gebruiker van deze vergissingen gebruik kan maken en/of rechten daaraan kan ontlenen en andere, naar haar oordeel, noodzakelijke maatregelen nemen.

De verkoopkosten van de onroerende zaak komen, indien een koopovereenkomst tot stand komt tussen de koper en verkoper, voor rekening van de koper. De verkoopkosten bestaan uit een vast bedrag, de bemiddelingskosten. De bemiddelingskosten worden vooraf, door de Beleggingsmakelaar, duidelijk aan de koper bekend gemaakt. De bemiddelingskosten betreft een bedrag exclusief BTW en worden na de afronding van de verkoop of na het tekenen van het voorlopig koopcontract bij de koper. Het geldbedrag van de verkoop wordt dus uitgedrukt in euro’s.

Met de verkoop geeft de gebruiker aan welke (ontbindende of opschortende) voorwaarden de gebruiker van toepassing wil verklaren op de verkoop.

De koopsom (het bedrag van het hoogste (toegewezen) bod verhoogd met de vergoeding van de door verkoper gemaakte verkoopkosten) van de onroerende zaak, en eventueel roerende zaken en andere belastingen en kosten dienen voor de eigendomsoverdracht op de derdengeldenrekening van de notaris te worden gestort.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

De gegevens op de website, nieuwsbrief en Social media zijn indicatief. Ze mogen alleen worden beschouwd als een vrijblijvende advertentie. De getoonde foto’s betreffen een momentopname, de feitelijke situatie kan anders zijn. Bij onduidelijkheid kunt u zich wenden tot werknemers van de Beleggingsmakelaar en de Beleggingsmakelaar kan, ondanks de door haar bij de samenstelling van de op haar website opgenomen verkoopdocumentatie in acht genomen zorg, de juistheid en/of volledigheid daarvan niet garanderen.

De Beleggingsmakelaar sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan waaronder maar niet beperkt tot schade voortvloeiende uit het gebruik van de website, nieuwsbrief en/of Social media, zoals de juistheid van de op deze website, mailinglijst en Social media gegeven informatie, het ontbreken daarvan, de actualiteit daarvan gebreken of virussen en/of soortgelijke bestanden en programma’s door het bezoek op deze website, nieuwsbrief en Social media en deelname aan het biedproces.

De aansprakelijkheid van Beleggingsmakelaar is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6. Aanbiedingen vanuit de Beleggingsmakelaar

Alle aanbiedingen vanuit de Beleggingsmakelaar zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is of de Beleggingsmakelaar deze aanbieding om wat voor reden dan ook niet langer tegen de aangeboden voorwaarden wil of kan uitvoeren.

De Beleggingsmakelaar kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Beleggingsmakelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zoeken naar een geschikt koper, het factureren en het versturen van nieuwsbrieven of online aanbiedingen, tijdig aan de Beleggingsmakelaar worden verstrekt en correct zijn. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan de Beleggingsmakelaar zijn verstrekt, heeft de Beleggingsmakelaar het recht de op te schorten. De Beleggingsmakelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Beleggingsmakelaar is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De door de Beleggingsmakelaar geleverde informatie en overig intellectueel eigendom mag niet worden gedeeld met derden of worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Gebruiker is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De Beleggingsmakelaar is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit foutieve, onvolledige of anderszins onjuiste informatie die door de Beleggingsmakelaar of derden is verstrekt.

Indien de Beleggingsmakelaar aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De Beleggingsmakelaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Beleggingsmakelaar is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien de Beleggingsmakelaar aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de Beleggingsmakelaar beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde.

De aansprakelijkheid van de Beleggingsmakelaar is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De Beleggingsmakelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 9. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart de Beleggingsmakelaar voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan de Beleggingsmakelaar toerekenbaar is. Indien de Beleggingsmakelaar uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden de Beleggingsmakelaar zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is de Beleggingsmakelaar, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van de Beleggingsmakelaar en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De Beleggingsmakelaar behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Beleggingsmakelaar heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Gebruiker ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Beleggingsmakelaar partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van de Beleggingsmakelaar is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de Beleggingsmakelaar het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Privacy note:

De Beleggingsmakelaar B.V. is gevestigd aan de Hobbemakde 73, 1071 XN, te Amsterdam, is ingeschreven inde Kamer van Koophandel onder nr. 85865850. De Beleggingsmakelaar BV is verantwoordelijk voor de verwarking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy note

In dit Privacy beleid leggen we u uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De Beleggingsmakelaar gaat zorgvuldig om met alle privacy en maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is. Dit doet de Beleggingsmakelaar door het het verlenen van diensten aan, zoals het plannen van afspraken en het onderhouden van contact.

De persoonsgegevens die daarbij verwerkt worden zijn onder andere: naam, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens van onroerend goed, locatiegegevens, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type

Wij bieden een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, zoals een aanmeldformulier voor een woning, het opstellen van een koopovereenkomst, contactformulier en de mogelijkheid tot het aanmelden voor een nieuwsbrief. De persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy regelgeving. Dit Privacy Reglement betreft de verwerking van persoonsgegevens via websites uitgedragen door De Beleggingsmakelaar B.V.

De Beleggingsmakelaar verwerkt ook persoonsgegevens afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Gemeentelijke instanties, voor controle- of marketingdoeleinde.

De Beleggingsmakelaar gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze voorwaarden

De Beleggingsmakelaar neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons) gegevens te beveiligen en de Beleggingsmakelaar verstrekt persoonsgegevens soms aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

De Beleggingsmakelaar bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De gebruiker heeft het recht om gegevens in te zien en zo nodig te corrigeren indien deze onjuist zijn.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen, wanneer deze niet meer relevant zijn voor de dienstverlening van de Beleggingsmakelaar. Voor vragen of voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met ons door een mail te sturen naar [email protected]

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. bezoeker ouder dan 18 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Indien u zich aanmeldt voor off-market aanbod van vastgoed, kan de Beleggingsmakelaar uw persoonsgegevens verwerken. Door aanmelding voor het ontvangen van off-market vastgoed geeft u de Beleggingsmakelaar toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang u off-market vastgoed wilt ontvangen. Wanneer u zich afmeldt voor deze dienst(en) zullen uw persoonsgegevens binnen twee (2) werkdagen worden vernietigd. Wij bieden u bij iedere communicatie de mogelijkheid om u af te melden.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected]

Cookiesbeleid

De Beleggingsmakelaar heeft een gerechtvaardigd belang bij het optimaal afstemmen van haar websites en/of overige diensten op uw wensen en behoeften. Hiertoe maken wij gebruik van cookies. Deze cookies zijn veilig. De Beleggingsmakelaar gebruikt enkel noodzakelijke en analytische cookies om dewebsite beter te laten functioneren en optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies namens derden (third-party cookies).

Social Media

De Beleggingsmakelaar is actief op diverse social media. Wij plaatsen regelmatig aanbod op verschillende accounts. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die de Belegginsmakelaar publiceert. Wij verzamelen geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruikt de Belggingsmakelaar Vastgoed generieke informatie, zoals het aantal reacties, om het bereik van de Beleggingsmakelaar te analyseren en haar aanbod te verbeteren. 

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de Beleggingsmakelaar niet correct is omgegaan met uw persoonsgegevens en u er zelf met de Beleggingsmakelaar niet bent uitgekomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen Privacy Reglement

Dit reglement is voor het laatst aangepast op 11 mei 2022. De Beleggingsmakelaar behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop de Beleggingsmakelaar uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het Privacy Reglement ingrijpend wordt gewijzigd, melden wij dit op onze website.

whatsapp iconStel uw vraag